Cookies och personuppgifter

medgivande till:

Genom att ge ditt medgivande för kartor godkänner du Googles villkor för kartjänster och Googles Privacy Policy.

Cookies

En cookie är en liten textfil med information som sparas på din dator och underlättar din användning av webbplatsen.

Vi använder cookies på alectafastigheter.se

Vi använder cookies främst i två syften. Det första är för att ett antal funktioner på webbplatsen ska fungera och det andra är för att vi ska kunna förbättra och utveckla informationen.

Tekniska cookies för att funktioner ska fungera

Vi har ett antal nödvändiga, tekniska cookies som behövs för att viktig funktionalitet ska fungera. Det är bland annat cookies för

 • att du ska kunna göra en 3D-rundvandring i våra lokaler
 • att hålla reda på vilken browser och enhet du använder
 • att du ska kunna använda våra karttjänster
 • eller om du svarar eller skickar in ett formulär så sänder vi över en cookie för att komma ihåg att du svarat på formuläret.
Tekniska cookies
Namn Cookien gäller Syfte Trejdeparts-cookie Domän
.EPiForm_BID 3 mån Används för att hålla reda på webbläsaren i samband med formulär. Nej www.alectafastigheter.se
.EPiForm_Visitor Identifier 3 mån Används för att hålla reda på webbläsaren i samband med formulär. Nej www.alectafastigheter.se
ASP.NET_SessionId Session Håller reda på användarens session. Nej www.alectafastigheter.se
__RequestVerification Token Session Används för att förhindra att någon annan använder besökarens webbläsare i bedrägligt syfte. Nej www.alectafastigheter.se
af-maps-consent 7 dagar För att du som besökare ska kunna använda karttjänsten. Nej www.alectafastigheter.se
af-rundvandring-consent 7 dagar För att du som besökare ska kunna använda rundvandringstjänsten Nej www.alectafastigheter.se
af-cookie-consent 2 år Används för att hålla reda på om användare gett samtycke till cookies Nej www.alectafastigheter.se
Cookies vi använder för analys och förbättringar

Vi använder även statistik- och analysverktyg som hjälpmedel för att se hur våra besökare använder webbplatsen. Statistiken hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster, innehåll, navigation och struktur på alectafastigheter.se.

Vi använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras genom din användning av alectafastigheter.se. Google Analytics sparar inte någon information som kan identifiera dig.

Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Statistikcookies
Namn Cookien gäller Syfte Tredjeparts-cookies Domän
_ga 2 år Används för att samla in statistik kring avvändningen av webbplatsen. Nej www.alectafastigheter.se
_gat_UA-18846229-15 1 minut Används för att samla in statistik kring avvändningen av webbplatsen. Nej www.alectafastigheter.se
__gid 1 dag Används för att samla in statistik kring avvändningen av webbplatsen. Nej www.alectafastigheter.se
fpid 2 år Används för att samla in statistik kring avvändningen av webbplatsen. Nej www.alectafastigheter.se
Om du vill radera cookies

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare som gör att cookies inte sparas eller som informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också radera alla cookies som satts tidigare. Vilka inställningar du behöver göra, beror på vilken webbläsare du använder.
Läs mer om det på just din webbläsares hjälpsida.

Det är Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet inom det här området. Vill du läsa mer om cookies generellt, hittar du information på deras webbplats, www.pts.se

Personuppgifter 

Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. Här kan du bland annat läsa om vilka personuppgifter vi på Alecta Fastigheter behandlar, vad vi använder personuppgifterna till och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

Alecta Fastigheter behandlar vissa personuppgifter

Alecta Fastigheter värnar om din personliga integritet. Syftet med dessa regler är att skydda dina personuppgifter vid interaktion med oss. Reglerna gäller oavsett om du är hyresgäst, kund, anställd eller kontaktar oss av annan anledning.

De flesta personuppgifter som Alecta Fastigheter behandlar hämtar vi i direkt från dig, oftast när vi ska teckna avtal eller i andra frågor där du har kontakt med Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter kan även samla in personuppgifter från din arbetsgivare, din bank och andra kreditupplysningsföretag. Vi kan även hämta uppgifter från privata och offentliga register dels för att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade, men också för att samla in information om potentiella hyresgäster och andra samarbetspartners. Alecta Fastigheter kan även hämta personuppgifter från leverantörer som tillhandahåller mätare och molntjänster i Alecta Fastigheters fastigheter.

Vilka typer av personuppgifter hanterar Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter behandlar personuppgifter inom främst två områden.

I samband med våra fastigheter och de avtal som gäller våra fastigheter

Alecta Fastigheter behandlar följande personuppgifter i frågor som berör våra fastigheter:

 • namn, adress, telefonnummer och mejladress
 • personnummer (om så krävs för säker identifiering)
 • bilder och/eller filmer
 • registreringsnummer
 • ekonomiska förhållanden
 • kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges i tillämpliga avtal eller information.
Om du besöker Alecta Fastigheters webbplats

När du besöker Alecta Fastigheters webbplats hanterar vi personuppgifter för att samla in statistik om hur du använder webbplatsen. De uppgifter som behandlas är

 • ip-adress
 • aktiviteter på webbplatsen.
Syften

Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att hantera alla frågor i och kring våra fastigheter. Vi behöver kunna uppfylla våra förpliktelser och rättigheter, men även uppfylla de krav som lagar och andra föreskrifter ställer på Alecta Fastigheters verksamhet.

Alecta Fastigheter behandlar också personuppgifter för att samla in och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster, intressenter och andra samarbetspartners. Kontaktuppgifter kan även användas för kundundersökningar och inbjudningar till evenemang.

I driften av våra fastigheter behandlar Alecta Fastigheter anonymiserad och krypterad platsinformation inom och kring fastigheterna. Det handlar bland annat om att hantera bokningar och tillhandahålla besöksregistrering och receptionstjänster.

Alecta Fastigheter använder dessutom personuppgifter för att ta fram statistik och för att höja kvaliteten i arbetet. Ibland kan vi också behöva använda personuppgifter för att förbättra våra it-system.

Vi använder även personuppgifter i vår kommunikation med hyresgäster och andra intressenter. Det kan handla om nyheter och annan viktig information såsom säkerhetsmeddelanden.

Hur länge sparas uppgifter

Alecta Fastigheter sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning.

Hanteringen av personuppgifter är i de flesta fall nödvändig

I många fall är Alecta Fastigheters behandling av dina personuppgifter nödvändig för att uppfylla ett avtal som du har ingått med oss eller för att utföra olika insatser på din begäran inom eller inför ett sådant avtal. Det finns också ett berättigat intresse för att behandla personuppgifter i administrationen av de avtal som Alecta Fastigheter har med andra juridiska personer.

Utöver finns det också fall där Alecta Fastigheter grundar behandlingen av personuppgifter på det som kallas intresseavvägning. Det innebär att Alecta Fastigheter menar sig ha ett berättigat intresse som är större än intrånget i den personliga integriteten. Syftet är då alltid att förbättra verksamheten och skapa trygghet och nytta för kunderna. Dessa områden är till exempel

 • säkerhets- och trygghetsintressen
 • ordningsfrågor
 • kamerabevakning
 • passersystem och besöksregistrering
 • kommunikation
 • analys och produktutveckling.
Då kan Alecta Fastigheter lämna uppgifter vidare

Alecta Fastigheter måste enligt lag lämna vissa uppgifter till myndigheter som till exempel Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Personuppgifter kan även komma att lämnas till andra bolag som Alecta Fastigheter samarbetar med, inom och utanför EU- och EES-området. Under respektive rubrik kan du läsa mer om vilka typer av bolag som tar del av olika personuppgifter.

Var uppgifter behandlas

För vissa uppgifter anlitar Alecta Fastigheter extern hjälp, exempelvis för it-drift. De företag Alecta Fastigheter anlitar blir ofta personuppgiftsbiträden till Alecta Fastigheter och får då tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Alecta Fastigheter och dess biträden behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Viss behandling av personuppgifter sker inom EU/EES av internationella organisationer som är personuppgiftsbiträden till Alecta.

Tjänster utanför EU/EES

För att kunna använda karttjänsten Google Maps på alectafastigheter.se behöver du godkänna (i) att Alecta Fastigheter får överföra dina personuppgifter till Google, samt (ii) att Google behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Googles behandling kan medföra att din IP-adress skickas utanför EU/EES. Samma gäller för 3D-rundvandringstjänsten i våra lokaler. Personuppgiftsanvarig i detta fallet är Matterport.

Genom att använda Google Maps på alectafastigheter.se godkänner du även Google Maps serviceavtal och Googles användarvillkor.

Om du deltar i en kundundersökning

Ibland tar vi kontakt med våra kunder för att genomföra en kundundersökning. Då behandlar vi uppgifter som

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • enkätsvar.

Alecta Fastigheter, eller undersökningsföretag som jobbar för vår räkning, kan också kontakta dig för att genomföra andra typer av undersökningar via telefon eller mejl. Om vi saknar telefonnummer kan vi då hämta det från öppna källor.

Det finns även kundundersökningar som ligger på vår webbplats och dessa hanterar inga personuppgifter om du som kund inte själv väljer att lägga till det.

Deltagande i kundundersökningar är alltid frivilligt. Om du väljer att delta sparas uppgifterna i identifierbart skick i högst 12 månader.

Om du deltar i ett evenemang

Om du har deltagit i ett evenemang i Alecta Fastigheters regi kan vi hantera följande uppgifter

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • specialkost
 • evenemang.

Vi sparar ditt namn och dina kontaktuppgifter för att administrera evenemanget och raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Om vi bjuder på förtäring, måste vi dock spara ditt namn och uppgifter om evenemanget i sju år enligt bokföringslagen.

Om du kontaktar Alecta Fastigheter

Om du tar kontakt med Alecta Fastigheter genom mejl eller via alectafastigheter.se med en allmän fråga sparas

 • kontaktuppgifter
 • mejladress.

Det innebär till exempel att personuppgifter sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande i förhållande till dig.

Dina rättigheter

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad, då ska du kontakta Alecta Fastigheter.

Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Alecta Fastigheter har om dig. Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, att invända mot en behandling, att få åtkomsten till dina personuppgifter begränsad, och att få uppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta Alectas Fastigheters dataskyddsombud för hjälp med detta.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till Alecta Fastigheter.

Postadress: Alecta Fastigheter, 103 73 Stockholm

Mejl: kontakt@alectafastigheter.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Särskilt för Alecta Fastigheters hyresgäster och kunder
Om du hyr ett kontor eller en lokal av oss

Alecta Fastigheter behandlar personuppgifter i form av kontaktuppgifter för vissa anställda hos våra hyresgäster och företrädare för att kunna administrera hyresavtalet och för att utföra löpande förvaltning och underhåll av lokaler och fastigheten. Detta omfattar även kommunikation med kontaktpersonerna hos våra hyresgäster.

Om du hyr en lägenhet av oss

Alecta Fastigheter behandlar de personuppgifter som behövs för att administrera hyresavtalet.  Om avtalsparten är en enskild firma eller privatperson utgör själva avtalet grunden för behandlingen av personuppgifter och för juridiska personer behandlar vi personuppgifter med intresseavvägningen som grund.

Fastighetsägarna har tagit fram en vägledning för behandling av personuppgifter på hyresmarknaden. Vi på Alecta Fastigheter följer vägledningen eftersom den är att betrakta som god sed på marknaden. På fastighetsagarna.se kan du läsa mer om vägledningen.

Kamerabevakning

Vi på Alecta Fastigheter har kamerabevakning i och runt vissa av våra fastigheter. Syftet med kamerabevakningen är att skapa trygghet, säkerhet och ordning, samt att förebygga eller upptäcka brott. Den rättsliga grunden för all kamerabevakning är ett berättigat intresse. Alecta Fastigheter följer den vägledning för kamerabevakning som Fastighetsägarna och SABO tagit fram. Vägledningen anses vara god sed på marknaden och på fastighetsägarna.se kan du läsa om vägledningen.