Vi vill verka för resilienta områden med fokus på datasäkerhet, förebyggande arbete mot mikroterror och klimatanpassning av våra fastigheter utifrån risk – med fokus på ökad biologisk mångfald i och runt våra fastigheter.

Klimatriskinventeringar 

En viktig del av resiliens är förmågan att ställa om och vara motståndskraftig i ett förändrat klimat. I syfte att få bättre kunskap om hur väl våra fastigheter står rustade mot konsekvenserna av ett förändrat klimat, som extrema skyfall, förhöjda vattennivåer och extremväder har vi under 2023 gjort screeningar över klimatrisker på hela vårt bestånd i den struktur som krävs för att vara linjerad i enlighet med EU-Taxonomin. 

Screeningen kartlägger vilka klimatrelaterade risker fastigheterna är exponerade för och i vilken grad, vilket i nästa steg har varit underlag till klimatriskinventeringar som genomförs i varje fastighet. Under 2023 hann vi med att inventera 40% av våra fastigheter och arbetet fortsätter under 2024. 

Inventeringarna kartlägger eventuella åtgärder för klimatanpassning som behövs i respektive fastighet.  Det planeras sedan in i fastigheternas underhållsplaner och prioriteras utifrån de mest akuta riskerna.

Grönska en del av vår resiliens

Att utöka områden med grönska och därmed öka den biologiska mångfalden är en av flera viktiga insatser för att öka motståndskraften.  Antalet ekosystem samt växt- och djurarter blir allt färre och färre i en oroväckande hög takt och vi anser att alla måste, utifrån sina förutsättningar, bidra till att öka den biologiska mångfalden.  

Som fastighetsägare har vi verkligen möjlighet att bidra, vi har ambitionen att på varje plats där vi finns tillföra grönskan och därmed gynna den biologiska mångfalden.  

Ytterligare en fördel med grönska är att det är ett hälsopiller för alla människor i staden. Det är bevisat att vi människor mår bra av att uppleva grönska och vad det bidra med i luften!