Att skapa samhällsnytta långsiktigt är att ta ansvar för framtida generationer. Som förvaltare av pensionskapital kan vi prata om 100-årsperspektivet och livscykelperspektivet på riktigt. De barn som föds idag ska ha en pension att leva av och en jord att leva på. Vi vill vara bolaget som omsätter ansvar i praktiken och skapar skillnad på riktigt. Det är hållbarhet för oss.

Vi har inte alla svaren själva och är inte bäst i klassen ännu men vi har höga krav på oss själva, är målmedvetna och har viljan att ständigt förbättra. Vi är övertygade om att samverkan, dialog, innovation och mod är vägen framåt. Kanske kan vi bli bättre och hitta del av lösningarna eller svaren tillsammans?

Viljan att skapa skillnad och värde är vår ledstjärna – och FN:s globala hållbarhetsmål är vår utgångspunkt. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för runt 20 % av koldioxidutsläppen i Sverige och har därför en stor påverkan på miljö och klimat. Här vill vi vara en av aktörerna som bidrar till att denna påverkan minskas.

Vi har en hållbarhetsstrategi som omfattar 6 fokusområden som vi bedömer är mest väsentliga för oss för att driva vårt hållbarhetsarbete. Dessa fokusområden genomsyrar hela vår verksamhet och är avgörande för vår affär.

Vårt arbete med hållbarhet
Är du nyfiken på vad vi menar när vi pratar om hållbarhet? Vi har sammanfattat en del av våra tankar i vår folder Hej & hållbarhet.

Våra fokus­områden

Koldioxidutsläpp

Vi arbetar för lägre koldioxidutsläpp scope 1–3. Vår ambition är att redovisa konkurrenskraftiga mål om klimatneutralitet – med en tydlighet om vad det betyder för oss. Läs mer om hur vi jobbar med att sänka våra koldioxidutsläpp här.

Resurseffektivitet

Vi vill verka för ett cirkulärt materialflöde med fokus på återbruk och förnybara material. Vi vill nyttja våra fastigheter på ett effektivt sätt där vi fokuserar på fastigheten utifrån ett livscykelperspektiv och verkar för att minimera vår förbrukning av energi och vatten. Läs mer om hur vi jobbar med resurseffektivitet här.

Resiliens

Vi vill verka för resilienta områden med fokus på datasäkerhet, förebyggande arbete mot mikroterror och klimatanpassning av våra fastigheter utifrån risk – med fokus på ökad biologisk mångfald i och runt våra fastigheter. Läs mer om vårt arbete med resiliens här.

Trygghet

Vi vill verka för trygghet i och runt våra fastigheter genom levande verksamheter och flöden av människor stora delar av dygnet.

Inkludering och framtidstro

Vi vill verka för inkludering och framtidstro genom att skapa mötesplatser för olika generationer och nationaliteter, psykiskt välbefinnande med fokus på att motverka ensamhet och inkludering genom fokus på att få ungdomar i arbete.

Schysta affärer

Vi vill vara en trovärdig aktör med fokus på affärsetik, förebyggande korruptionsarbete, arbetskraft med rättvisa villkor, samt säkra leverantörsled – som en aktiv, tydlig och uppföljande beställare.

Hållbarhetsrapportering


Sedan 2022 rapporterar vi enligt Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB som är en internationell organisation som arbetar för transparens inom fastighetsbranschen kopplat till hållbarhetsrelaterade frågor. 2023 erhöll Alecta Fastigheter 85 poäng av 100 möjliga. Projektverksamheten, som rapporteras separat, nådde imponerande 95 poäng av 100 möjliga.

Vi rapporterar till Alectas ESG-forum årligen samt till Alectas funktion för ägarstyrning och hållbarhet.  

Organisation och styrning  

Vår VD är ytterst ansvarig för att vi som bolag når våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsarbetet hos oss styrs från funktionen Hållbarhet och kommunikation. Hållbarhet diskuteras löpande inom ledningsgruppen, samt med vår ägare och vår styrelse. Med start hösten 2023 är även varannan av våra bolagsövergripande medarbetarmöten fokuserade på kunskapshöjning inom hållbarhet och digitalisering. För varje fastighet och/eller område finns en handlingsplan för hur fastigheterna ska utvecklas, där hållbarhet är inkluderat med olika utvecklingsområden. Varje fastighet har egna hållbarhetsmål och utvecklingsområden.  

Policy och styrdokument  

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetsstrategi som innefattar sex fokusområden. Vi har också vår hållbarhetspolicy samt våra riktlinjer för miljö- och hållbarhetsarbete. Riktlinjerna och policyer utvärderas årligen och uppdateras vid behov. Vår hållbarhetspolicy antas årligen av vår styrelse. När vi utvärderar ett potentiellt förvärv använder vi oss av vårt ”ESG-scorecard” för att utvärdera hållbarhetsaspekter, och utvecklingen av våra ROT-projekt styrs av vårt hållbarhetsprogram.  

Viktiga nyckeltal för 2023


Siffror i parentes avser 2022. Våra energirelaterade utsläpp beräknas enligt location-based-metoden. 

Totalt antal ton CO2e: 17 837 (17 143)  

Totalt antal ton CO2e i Scope 1 och 2: 5 609 (4 923) *  

Totalt antal kgCO2e /kvm i Scope 3: 11,94 (13,26) ** 

Energianvändning/kvm: 101,1 kWh/kvm (98,9) 

100 % av inköpt el till våra fastigheter är miljömärkt  

88 % (83) av uthyrningsbar yta är miljöcertifierad 

54 av våra 71 fastigheter är miljöcertifierade  

100 % av fastigheterna är klimatriskscreenade

40 % av fastigheterna är klimatriskinventerade 

Antal genomförda sociala analyser 1 (1)

*endast helårsägda fastigheter. Ökning beror på förvärv som inkluderas först 2023. 

**avser vår förvaltningsverksamhet  

Alla medarbetare på Alecta Fastigheter ska vara trygga med att driva hållbarhets­frågorna på ett naturligt sätt och vara hållbarhets­ambassadörer inom sina respektive områden.
Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation

Jobb, liv och hållbarhet

Flera starka och globala drivkrafter håller just nu på att forma om vår livsstil och vårt arbetsliv. De övergripande stora krafterna som accelererat ett skiftande fokus är klimatkrisen och den globala pandemin. I sin tur driver dessa två på omställning till ökat distansarbete, coworking, “the great resignation”, livsstils-förändringar, flyttmönster, teknikutveckling och mycket mer som direkt påverkar hur vi i framtiden kommer att vilja arbeta.

Läs mer våra insikter om jobb, liv och hållbarhet. 

 

Social hållbarhet

Allt hänger ihop. Den sociala hållbarheten är otroligt viktig för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför, inte minst för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Människor och verksamheter som mår bra kan bättre bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. En bättre omvärld helt enkelt.

Social hållbarhet handlar i grunden om mänskliga rättigheter och hälsa. Att människor ska inkluderas, känna sig delaktiga och ha tillit till varandra och till samhället. Inkludering, jämlikhet och tolerans är ord som behöver omsättas i handling. Men hur gör man? Nickie Excellie sammanfattar några av sina insikter i den här artikeln.