Klimatfärdplan stakar ut vägen

Vi har en klimat- och energifärdplan, i vilken vi definierar våra mål och vad vi behöver göra för att nå dem. 

Målen i vår färdplan baseras på en kartläggning av utsläpp i vårt basår 2021, möjliga åtgärder med fokus på vad riskerna och möjligheterna är med respektive åtgärd, beräkningar på hur vår tillväxtplan ser ut för beståndet och hur färdplanerna ser ut för de branscher som vi är beroende av. 

Hållbarhetsmål

Våra koldioxidutsläpp ska minska ordentligt till 2030, jämfört med basåret 2021, och vi har tre olika konkreta mål som ska vara vägledande för oss. Våra mål beräknas enligt location-based-metoden för energi.

  • Utsläpp i Scope 1 och 2 ska minska med 65 %
  • Utsläpp i Scope 3 ska minska med 50 % i förvaltning per förvaltad yta, samt minska med 50 % i nyproduktion och större ROT per producerad yta
  • Energi ska minska med 30 % (fastighetsenergi)

Scope 1 och 2 handlar huvudsakligen om att minska utsläppen från den energi vi använder i vår verksamhet. Det gäller både minskad energianvändning och att vi ska köpa in förnybar energi. Här jobbar vi nu på bred front genom att till exempel installera solcellsanläggningar på våra fastigheter, göra energieffektiviseringar samt fortsätter att miljöcertifiera våra fastigheter. 

De solcellsanläggningar som vi köper in ska vara certifierade enligt cradle-to-cradle.  

Vi tror på ordentliga energiminskningar inom de närmsta åren, eftersom utvecklingen av fossilfri energi samt mer energieffektiva metoder går framåt i snabb takt!

Scope 3 handlar huvudsakligen om utsläppen från vår projektutveckling, hyresgästanpassningar, ROT och förvaltning. Här hittar vi de största utsläppen och utmaningen att materialproduktion ofta genererar stora utsläpp.   

När vi lämnar 2030 ska koldioxidekvivalenterna i Scope 3 vara hälften så många som de var 2021. Det är ett utmanande mål men med ett aktivt arbete för att återbruka i högre grad och köpa in material som producerats med så låga utsläpp som möjligt är chanserna goda att lyckas. Här är dialogen internt och samarbete med leverantörer, branscher och lagstiftare viktig och avgörande. Till vår hjälp har vi ett hållbarhetsprogram med riktlinjer, i vilka vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer att rapportera in koldioxidutsläpp från inköpta material, mängden avfall och transporter.

Energi 

Vi har mål om en minskad energianvändningen med 30 procent till 2030 jämfört med basåret 2021.  

För att kunna följa upp hur vi står oss mot målsättningen och för att kontinuerligt och över tid kunna följa upp, sammanställa och kvalitetssäkra energianvändningen i våra fastigheter har vi ett energiuppföljningssystem.  

De senaste två åren har vi haft stort fokus på energieffektiviseringsåtgärder och det kommer vi fortsätta att prioritera.  Som exempel genomfördes under 2023 ett 80-tal åtgärder i våra fastigheter som motsvarar en energibesparing på cirka 150 ton CO2e per år. De vanligaste åtgärderna var byten till energieffektiv ventilation, LED-belysning samt optimering av driften. Ett par större satsningar på handelsplatser gav särskilt bra resultat, exempelvis systematisk driftoptimering i köpcentrumet Giraffen i Kalmar och ett omfattande energiprojekt i Köpcentrumet Krämaren i Örebro där vi minskar energiförbrukningen med 15 %.  

Under 2024 kommer 7-8 solcellsanläggningar att påbörjas eller bli klara.