Staden och människan

Så arbetar vi med biologisk mångfald

2023-05-04

Vi människor är beroende av fungerande ekosystem – att det finns en mångfald av både arter och biotoper. Bin och humlor är, tillsammans med cirka 3 000 andra pollinerande insektsarter i Sverige, exempel på livsviktiga aktörer i vårt system. Vi måste hjälpa dessa hjältar på traven. Så här arbetar Alecta Fastigheter med frågan.

De senaste åren har vikten av den biologiska mångfalden uppmärksammats allt mer. Mål 15 i Agenda 2030 handlar exempelvis om ekosystem och hur man hejdar förlusten av biologisk mångfald. Men varför är det så viktigt att frågan tas på allvar? En faktor kan vara att miljöerna där våra pollinatörer trivs som bäst har minskat.

Blommor av lars nissen mindre.PNGÄngsblommor är bra för pollinatörer.

Man brukar ofta prata om att det finns ekologiska, ekonomiska, estetiska och etiska motiv till bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi människor måste helt enkelt göra medvetna val för att hjälpa våra djur och vår natur. Forskning visar även att vi människor mår bättre när vi omges av grönska. Medvetna val gynnar oss alla, helt enkelt.

Vad innebär det för oss?

På Alecta Fastigheter tänker vi långsiktigt. För oss är det viktigt att barn som föds idag ska ha en jord att leva på och en pension att leva av när de blir äldre. Därför är det avgörande för oss att fatta kloka beslut när det kommer till miljöfrågor.

Vi är medvetna om att fastighetsbranschen inte är perfekt när det kommer till hållbarhet, det finns mycket att arbeta med och många stenar att vända på. Resan är lång men vi på Alecta Fastigheter arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra fastigheter och vårt avtryck. 

Här är några exempel på hur vi jobbar: 
  • Alla våra fastigheter drivs med miljömärkt el.
  • 80 procent av vår uthyrningsbara area är miljöcertifierad.
  • Kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar och miljöcertifieringar.
  • Verkar för en så hög återbrukningsgrad som möjligt vid projekt och större renoveringar.

Ett av Alecta Fastigheters terrassprojekt.

Alecta Fastigheters övergripande mål är att bidra till stadens, platsens och fastigheternas resilienta och långsiktiga utveckling. I vår hållbarhetsstrategi är biologisk mångfald en prioriterad fråga. Vår ambition är att verka för biologisk mångfald i alla våra fastigheter, både in- och utvändigt.

Under 2022 har vi genomfört artinventeringar för att kartlägga nivån av biologisk mångfald i några av våra fastigheter. I år fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för en gynnsam miljö där både djur och natur kan trivas och verka. Våra städer, som består av hårda ytor i form av asfalt och fasader, behöver bli långt mycket grönare. Låt oss hjälpas åt!