Vad är egentligen ett kontor? Inte vad det tidigare var i alla fall. I takt med att arbetssätten förändras så förändras också behoven på kontoret. Vi har själva precis renoverat vårt eget huvudkontor och vet att ett bra kontor utgår från hur arbetssätten ser ut. Eftersom arbetssätten ser olika ut bör också kontoren vara olika. För att ta reda på vilka arbetssätt som är viktiga och vilka behov man har, är det en bra idé att utgå från en arbetsplatsstrategi.

 

En arbetsplatsstrategi svarar för hur ni som arbetsgivare gör för att skapa en genuin och framgångsrik medarbetarupplevelse. Målet med processen för arbetsplatsstrategin är att tillsammans skapa samsyn kring hur ni bäst jobbar tillsammans och inte bara samtidigt.  

En arbetsplatsstrategi beskriver kort sagt vilka olika arbetssätt och mötesformat ni använder och hur kontoret bör utformas för att ni ska nå er fulla potential.   

Vi kan hjälpa er med er arbetsplatsstrategi – antingen genom mindre insatser eller genom att hålla i hela processen. För att lyckas med en riktigt bra arbetsplatsstrategi utgår vi från fem steg: 

 

Strategisk riktning

För att komma fram till riktningen behövs oftast dialog och diskussion i en, eller ibland, flera workshops, beroende på hur enig ledningen är.  I vårt arbete var workshops en viktig del av förarbetet, och det var där beslut kring resurser, uppdrag och mandat mynnade ut. 

Behovsanalys

Genom att identifiera olika funktioners och individers behov får du kunskaper som hjälper dig att utforma din arbetsplatsstrategi. Vi genomförde en förstudie med enkäter, djupintervjuer och workshops kring behoven på kontoret idag men också framgent.   

Omvärldsanalys

Att lära av andra är viktigt! Vi presenterar delar av nya studier och trender och visar på andra goda exempel. Vi gjorde studiebesök hos andra företag för att få inspiration och tips på vilka insikter och lärdomar de har gjort. Vi tog även del av studier, forskningsrapporter och undersökningar som gjorts både internationellt och nationellt.

Aktivering

När en grundlig förstudie är genomförd hjälper vi till att gå från ord till handling. Vi kan hjälpa till med allt ifrån projektledning till att inreda kontoret.  Vi la stort fokus på att kommunicera längs vägen, exempelvis genom att visa smakprov på hur kontoret var tänkt att se ut. Vi lät också organisationen tycka till, exempelvis genom en så enkel sak som att namnge mötesrummen. 

Ständig förbättring

Behoven och kraven på kontoret ändras konstant – därför behövs en plan för hur man fortsatt utvecklar kontoret tillsammans med medarbetarna.  Vi utvärderar ständigt – blev det som vi ville? Exempelvis har ett mötesrum gjorts om till vilorum efter feedback från organisationen. 

Kontakta Florence

Florence Cardell florence.cardell@aleta.se 08 441 73 41