Staden och människan

Samtal med grön omställning i fokus

Nu har årets upplaga av Business Arena Väst avslutats. Det är ett forum där människor inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn ses och samtalar med varandra, bollar framsteg och utmaningar.

Den 9 november deltog Alecta Fastigheters Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation, i ett panelsamtal om den gröna omställningen. Deltog gjorde även Kristina Pettersson Post från Vasakronan, Gunnar Hagman från Skanska Sverige AB och Nils Grunditz från Greenergy. Nedan följer några av deras spaningar.

Samspel mellan politiker och näringsliv

Kristina Pettersson Post menar att både politiker och näringsliv har ett stort ansvar när det kommer till den gröna omställningen. Man hör ofta om de kortsiktiga lösningarna, men det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt sker en hel del innovation inom området. 

Energifrågan allt mer i fokus

Enligt Nickie Excellie har det som händer i vår omvärld just nu fått energifrågan att stå i fokus globalt. – En konsekvens av detta är att arbetet med exempelvis biologisk mångfald har fått stå tillbaka, vilket är beklagligt. Att främja biologisk mångfald är ett måste för att klara av klimatutmaningarna och för att få välmående städer. Tyvärr upplever jag att vi tappat fokus på detta igen, när vi nu fokuserar främst på energifrågan.

Befintligt bestånd kan nyttjas bättre

Byggnader står för cirka 20 procent av Sveriges samlade energianvändning. Att effektivisera och få ned den siffran är därmed av största vikt, menar Nils Grunditz.

Nickie Excellie betonar att det är avgörande för branschen som helhet att nyttja befintliga bestånd bättre. Om vi kan driftoptimera och digitalisera våra fastigheter är vi en bra bit på väg, säger hon. Att ta ansvar på riktigt är att nyttja och investera i fastigheter som behöver kärlek. Här behöver vi regulatorisk uppdatering så att det går lättare att ändra användningen av byggnaden samt att dela yta i lokaler. Det behövs också uppdateringar i BBR (Boverkets Byggregler) så att det blir smidigare att göra om befintliga fastigheter istället för att riva. Affären ”brunt till grönt”, dvs att investera i sämre fastigheter för att göra dem mer hållbara är också den affär jag tror kommer ge störst avkastning framgent. Om tjugo år vill ingen sitta i en brun fastighet, då är det ”stranded asset”.

Våga sätta tuffa mål

Enligt Kristina Pettersson Post är det viktigt att aktörer i branschen vågar sätta upp tuffa mål för sina verksamheter, på så sätt kan man skapa verklig förändring. Det är ett hantverk att vara fastighetsägare och något som ständigt kan utvecklas och förbättras, menar hon.

Konkurrens triggar omställningen

Enligt Gunnar Hagman är det av största vikt att bolagen klarar av att arbeta med komplexiteten, då både nya och gamla byggnader måste tas om hand på bästa sätt. Inom branschen triggar man varandra att komma upp men nya innovativa lösningar, vilket driver utvecklingen framåt.

Näringslivet känner ökat ansvar för klimatet

Nils Grunditz menar att den enorma klimatpåverkan som näringslivet har, gör att man också känner ett stort ansvar. Enligt honom tar företag klimatet på mycket större allvar nu, eftersom det uppfattas som något affärskritiskt. Det går inte längre att blunda för det.

Läs mer om grön omställning här:

Relaterade inlägg